Ανοιχτή επιστολή προς τους Έλληνες πολιτικούς απέστειλε μια ομάδα μοναχών του Αγίου όρους. Το περιεχόμενο της είναι …καυστικό για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση του κορωνοϊού. Το πλήρες κείμενο είναι το ακόλουθο:

“ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Ἀξιότιμοι Κύριοι Πολιτικοί μας, σᾶς αἰσθανόμεθα Ἀδέλφια μας, διότι εἶσθε καί ἐσεῖς ὅ,τι καί ἐμεῖς Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί! Ὁ λαός μας, ἐπειδή πιστεύει στίς Ἀρχές τῆς Δημοκρατίας, σᾶς ἔδωσε τήν ψῆφο του γιά νά τόν καθοδηγήσετε πρός τήν εὐημερίαν, τήν πρόοδον καί τήν δικαίωσιν τῶν στόχων του.

Ἡ ἐξάλειψις κάθε ἄλλης ἀρρώστειας ἀπό τήν ἑλληνική ἐπικράτεια καί ἡ συντόμευσις τῆς ζωῆς τοῦ λαοῦ μας μόνον ἀπό μίαν, τόν κορονοϊόν, τόν ἔχει ὁδηγήσει στά ὅρια ἀγανακτήσεως. Ἔχει ἀντιληφθῆ ὁ ἔξυπνος λαός μας, ὅτι σέ κάποια ἄλλα Ὑποκείμενα ὑπακούετε καί κάποιων ἄλλων τίς ἐντολές ἐφαρμόζετε. Ποιός εἶναι ὁ σκοπός σας; Λέγει ἡ Ἐκκλησία μας: «Δίκαιος Κύριος καί δικαιοσύνας ἠγάπησεν» καί ὅτι «Ὁ Θεός θά σκορπίση ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσκων».

Ἐπειδή καί ἡ Πολιτική εἶναι ἕνας τροχός πού κυλάει, λέγει ὁ λαός μας, δέν θά πρέπει νά σκεφθῆτε, ποῦ θά καταλήξει αὐτός ὁ νέος ἀποκλεισμός; Ἀλήθεια, πιστεύετε ὅτι ἐπιδιώκετε νά εἶσθε οἱ σωτῆρες τοῦ λαοῦ μας; Ὑπολογίζετε πόσα τά καθημερινά κρούσματα, πόσοι οἱ διασωληνωμένοι καί πόσοι οἱ νεκροί, ἀλλά γιατί δέν μετρᾶτε πόσες χιλιάδες λίαν προσεχῶς θά ἀποθάνουν, λόγῳ τοῦ ἀποκλεισμοῦ πού ἐπιβάλλετε, ἀπό τήν πεῖνα, ἀπό τά ψυχολογικά τους ἀδιέξοδα, ἀπό αὐτοκτονίες, ἀπό ἄλλες ἀρρώστειες καί καί τόσες ἄλλες δοκιμασίες, πού ἤδη ἔχουν ἐπέλθη στόν λαόν μας; Ἔχετε ἐρωτήσει τόν ἑαυτόν σας, μετά ἀπ᾿ αὐτή τήν ἀγανάκτησι πού ἔχετε προκαλέσει στόν λαόν μας, γιά πόσες ἀκόμη ἡμέρες θά εἶσθε σ᾿ αὐτά τά ἕδρανα; Δέν ἀκούσατε τήν παροιμία μας, πού λέγει: «Ὀργή λαοῦ, φωνή Θεοῦ;».

Βλέπετε ὅτι, παρά τίς ἀγωνιώδεις καί ποικίλες προσπάθειές σας, ἀποτύχατε σχεδόν παταγωδῶς στήν ἀναχαίτισι τῆς νέας ἐπιδημίας, ἀφοῦ τά κρούσματα καθημερινά γίνονται περισσότερα, παρά τήν χρῆσι καί τοῦ ἐμβολίου, πού ἔχετε ἐπιβάλλει. Ἀφῆστε, σᾶς παρακαλοῦμε, καί τήν Ἐκκλησία μας νά χρησιμοποιήσει τίς ἰδικές της θεῖες μεθόδους. Ἀφῆστε την, μέ ταπείνωσι ἐκ μέρους σας, νά στείλει σέ ὅλες τῆς ἐνορίες τῆς Ἑλλάδος καί ἀλλαχοῦ τίς ἐγκυκλίους της καί νά καλέσει τόν πιστό λαό της σέ σταυροφορία προσευχῆς μέ λιτανεῖες εἰκόνων τῶν Ἁγίων. Ἰδού τί συνέβη τό 1930, ὅταν ἐξέσπασε σέ χωριό τῆς Κρήτης ἡ ἐπιδημία μιᾶς ἀρρώστειας πού λέγεται Ὀστρακιά. Δέν προλάβαιναν νά ἀποθνήσκουν τά παιδιά. Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ κατέφυγαν στόν Ἅγιο Χαράλαμπο. Κτύπησε ἡ καμπάνα. Βγῆκαν οἱ πιστοί μέ τόν ἱερέα τους στούς δρόμους καί ἱκετεύοντες τόν Ἅγιο, ἐπέτυχαν τοῦ ποθουμένου. Φυγαδεύθηκε ἡ ἐπιδημία καί κανένα παιδί ἔκτοτε δέν ἀπέθανε. Αὐτό ἐνθυμοῦμαι καί ἐγώ στό χωριό μου τό 1960, ὅπου ἐβγάλαμε τήν εἰκόνα τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἱερέα μας, καί παρακαλέσαμε τόν Ἅγιο γιά τήν ἐπιδημία τῆς πανώλης πού εἶχε τότε ἐνσκήψει.

Ἐάν εἴχατε καί ἐσεῖς, ὅπως διατείνεσθε, πίστιν σάν τόν κόκκο τοῦ σινάπεως, θά εἶχε ἐξαφανισθῆ μέ θαῦμα Θεοῦ ὁ ἰός τῆς γρίππης. Προχθές ἑώρτασε ἡ Ἐκκλησία μας, τόν Ἅγιο Χαράλαμπο, τόν κατ᾿ ἐξοχήν διώκτην τῶν ἐπιδημιῶν, τῶν ἀκρίδων ἀπό τά χωράφια καί ὅλων τῶν ἀσθενειῶν. Ἐάν δέν πολεμούσατε τήν Ἐκκλησία μας, θά ἔπρεπε προχθές νά ἐγένοντο λιτανεῖες μέ τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου στούς δρόμους, μέ προσευχές καί δεήσεις γιά νά ἀποφευχθῆ τό κακό. Ἔτσι, ἔκαμαν οἱ πρόγονοί μας καί οἱ Ἅγιοί μας θαυματουργοῦσαν. Πιστεύω καί οἱ γονεῖς σας νά συμμετεῖχαν σ᾿ αὐτές τίς πάνδημες προσευχές τοῦ λαοῦ μας μέ ἐπικεφαλῆς τούς ἐπισκόπους καί ἱερεῖς μας. Καί τό θαῦμα τοῦ Θεοῦ γινόταν, ἀμέσως μέ τήν δυνατή ἐπέμβασι τῶν Ἁγίων μας. Σέ περίοδο ἀνομβρίας, οἱ ἄνθρωποι κρατοῦσαν καί τίς ὀμβρέλλες στά χέρια τους γιά νά μή μουσκέψουν στήν ἐπιστροφή τους!

Σήμερα Ἐσεῖς ἐγίνατε, ἔτσι δυναμικά καί ξαφνικά, καί οἱ θρησκευτικοί μας ἡγέτες, πού θά μᾶς πῆτε πότε νά ἀνοίξουμε καί πότε νά κλείσουμε τίς Ἐκκλησίες μας. Ἐσεῖς θά μᾶς καθορίσετε καί τόν ἀριθμό τῶν εἰσερχομένων Χριστιανῶν μας! Ἐσεῖς, θέλετε μέ τά ἀνίσχυρα καί γελοῖα μέτρα σας νά ἐπιτιμήσετε καί νά διώξετε τόν ἰό. Ἄλλος παρεχώρησε τόν ἰό καί Αὐτός Μόνος ἠμπορεῖ νά τόν ἐξαφανίσει. Εἶναι ὁ Θεός καί Σωτήρας μας, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀγαπᾶ καί μέσω τοῦ ἰοῦ αὐτοῦ ἐπιθυμεῖ πατρικῶς νά μᾶς ὁδηγήσει στήν μετάνοια καί στήν σωτηρία τῶν ψυχῶν μας. Ὄχι Ἐσεῖς, ἔστω καί ἄν χρησιμοποιήσετε τά πιό σύγχρονα ἰατρικά καί πολεμικά σας ὄπλα.

Πιστεύω νά τό ἔχετε ἀντιληφθῆ, ὅτι ματαιπονεῖτε καί καθημερινά ἀνεβάζετε τό θερμόμετρον τῆς ἀγανακτήσεως τοῦ λαοῦ μας ἐναντίον σας. Καί δέν θά ἠμπορέσει οὔτε ἡ Ἀστυνομία καί τά ΜΑΤ νά σᾶς ὑπερασπισθοῦν, διότι καί αὐτοί θά ἑνωθοῦν μέ τόν χαροκαμένον λαό μας, ζητῶντας ὅλοι τήν ἐλευθερία, πού εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ. Αὐτό συνέβη καί στήν Ρουμανία τό 1989, ὅπου ὁ στρατός ἀντί νά στραφῆ ἐναντίον τοῦ λαοῦ, ὅπως διατάχθηκε ἀπό τόν δικτάκτορα Ν. Τσαουσέσκου, ἑνώθηκε μέ τόν λαό. Κάι ἔτσι σωριάσθηκε στό χῶμα ἡ κομμουνιστική τους ἰδεολογία! Ζητεῖ ὁ λαός μας νά ἐπιστρέψει στίς πατρογονικές του ρίζες καί παραδόσεις καί δέν τόν ἀφήνετε. Μέ τήν ἁγία πίστι πού διαθέτει ἠμπορεῖ νά κατεβάσει ἀπό τόν οὐρανό στήν γῆ τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ μας. Λίαν προσεχῶς, ἴσως τό ἔχετε ἀντιληφθῆ, θά εἶσθε τά μόνα πρόσωπα, τά ὁποῖα θά μισήσει ὁ λαός μας, θά τά καταδιώξει καί θά ζητήσει μέ δυναμικά μέσα τά δικαιώματά του καί τήν ἐλευθερία του.

Εἶναι ἡ τελευταία κραυγή μας ἀπό τό Ἅγιον Ὅρος. Ἀφῆστε τόν λαόν μας ἐλεύθερον. Ἀφῆστε ἀνοικτές τίς Ἐκκλησίες μας. Ἀφῆστε τά καταστήματα, τίς ἐπιχειρήσεις καί τό ἐμπόριο ἐλεύθερα νά ἐπιζήσει καί νά ἐπιβιώσει ὁ λαός μας. Ἐλᾶτε καί Ἐσεῖς μαζί μας. Πάρτε ὑπόδειγμα θρησκευόμενου ἀνθρώπου, τόν γείτονά σας κ. Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος γονατίζει μαζί μέ τόν λαό του σέ ὧρες τῆς μιαρᾶς προσευχῆς τους στά τζαμιά τους! Ξέρει ὁ λαός μας νά πολεμεῖ τήν κάθε δοκιμασία τῆς ζωῆς του μέ τήν θεία βοήθεια καί τό ἔλεος τοῦ Φιλανθρώπου Θεοῦ μας.

Σᾶς εὐχόμεθα καλή μετάνοια καί ἐπιστροφή στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, πρίν εἶναι πολύ ἀργά γιά Ἐσᾶς.

Μετά τιμῆς
Ὁμάδα Ἁγιορειτῶν Πατέρων”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *