Ìüíç óõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õðïäïìþí êáé Ìåôáöïñþí «ÈÝìáôá õäáôïäñïìßùí, áóôéêþí ïäéêþí ìåôáöïñþí êáé ëïéðÝò äéáôÜîåéò». (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

“Ας αφήσουμε τον καθένα να αποφασίσει τι θα κάνει με το σώμα του, όπως προβλέπει ευθέως η σύμβαση του Οβιέδο αλλά και το Σύνταγμα μας”, είπε για μια ακόμα φορά ο πρώην Υπουργός Νίκος Μαυραγάνης μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. Δείτε το σχετικό video.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *